Onderwijs

About us

EDI

In onze dagelijkse onderwijspraktijk zijn we als leerkrachten voortdurend op zoek naar de juiste balans. De balans tussen klassikaal en individueel onderwijs, de balans tussen sturend leren onder leiding van de leerkracht en ontdekkend leren onder begeleiding van de leerkracht.

Voor ons onderwijs maken wij vaak gebruik van het Expliciete Directe Instructie-model (EDI). We gebruiken dit model vaak wanneer er nieuwe lesstof wordt aangeboden. Het model bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen.

De vaste lesonderdelen zijn:
 • Lesdoel delen met de leerlingen
 • Activeren van voorkennis
 • Instructie geven aan de hele groep
 • Begeleid inoefenen: samen met de leerlingen oefenen, net zo lang tot zeker 80% het begrijpt.
 • Afsluiten van de les
 • Zelfstandig de lesstof verwerken en tegelijkertijd verlengde instructie voor de kinderen die het nog niet helemaal begrepen hebben.

 

Christelijke identiteit

CNS ‘De Regenboog’ is een christelijke school, waarbij de boodschap van de bijbel een belangrijke rol speelt in het schoolleven van elke dag. We geloven dat de bijbel het Woord van God is. De bijbel is richtinggevend voor ons leven en een richtlijn voor de dagelijkse praktijk op school en daarbuiten.

 • Lied van de week
  Door de week heen leren we het lied van de week aan. Dit is een psalm of ander bijbellied dat past bij de Bijbelverhalen die verteld worden. In de weken rondom bid- en dankdag, start en eind van het schooljaar (sing-in & sing-out) en tijdens de themaweek ‘school & kerk’ worden er meerdere liederen aangeleerd.
 • Bijbelverhalen
  Er worden in een week drie Bijbelverhalen verteld aan de hand van de methode Levend Water. De kinderen horen in deze verhalen over wie God is en wat zijn plan voor deze wereld is. Ook leren de kinderen zelf nadenken over wat deze verhalen voor hen betekenen.
 • Vieringen
  De contacten met de verschillende kerken in Oldebroek zijn goed. Zo gaan we op bid- en dankdag samen met de kinderen naar de kerk en doen we mee tijdens de diensten. De themaweek ‘school & kerk’ wordt op zondag afgesloten met themadiensten in de verschillende kerken.
 • Zending
  Op verschillende manieren wordt er geld ingezameld. Dit geld wordt besteed aan de adoptiekinderen, waarvoor wij sparen. Voor de groepen 0/1 tot en met 8 is er een aantal adoptiekinderen. Daarnaast wordt het geld dat overblijft, geschonken aan een zendingsdoel van één van de kerkgenootschappen, die binnen onze school participeren.
About us
About us

Coördinator sociale veiligheid

Hallo, ik ben juf Mirjam en ben Coördinator Sociale Veiligheid van de Regenboog. Ik ben het aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten en ouders, rondom alles wat te maken heeft met sociale veiligheid.

Voor de leerlingen hangt er in de hal een groene brievenbus waar ze een briefje in kunnen doen als ze worden gepest, worden buitengesloten, worden gediscrimineerd, bang, boos of verdrietig zijn of zich zorgen maken. Bijna elke week vind ik wel een briefje en ga dan met deze leerlingen in gesprek. Ik luister, help nadenken over oplossingen en begeleid ze hierin. Regelmatig ga ik ook in gesprek met een hele groep, dit kan gaan over verschillende thema’s.

Daarnaast coördineer ik het monitoren van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Daarbij maken we 2 x per jaar gebruik van de digitale vragenlijsten van KiVa. Met elke leerling die hierbij een lager welbevinden heeft, ga ik in gesprek.

Ook ben ik Intern Vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor school gerelateerde klachten over ongewenst gedrag en machtsmisbruik zoals: (cyber)pesten, seksuele intimidatie/overschrijdend gedrag, discriminatie en agressie/geweld.

Elke dinsdag-, en vrijdagochtend werk ik op de Regenboog. Ik ben dan te bereiken via het telefoonnummer van de school of u kunt mailen: mirjamdoornbos@deakker.nu

Kiva

Wij werken in alle groepen met de methode KiVa. Dit is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op onze school verbeterd. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!

Onze Kiva regels in de groepen 1-4 zijn:

 1. Ik ben aardig voor mezelf en anderen.
 2. Boos, verdrietig of blij, een ander heeft geen last van mij.
 3. Wij verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal.
 4. Samen maken wij er een fijne school van.
 5. Wij horen er allemaal bij, ik, hij en ook jij.
 6. Wij helpen elkaar.
 7. Er is er één die praat, zodat het beter gaat.

Onze Kiva regels in de groepen 5-8 zijn:

 1. We respecteren elkaar en elkaars spullen.
 2. Iedereen hoort erbij, samen maken we er een fijne groep van.
 3. Opdrachten niet leuk of moeilijk vinden mag, de opdrachten worden wel gemaakt.
 4. Geïrriteerd, boos of blij, anderen hebben er geen last van.
 5. We praten op een rustige en vriendelijke manier met elkaar.
 6. Help iemand als het nodig is.
 7. Er is er één die praat, zodat we goed kunnen luisteren.
About us
About us

Verbindend gezag

De leerkrachten van de Regenboog zijn allemaal getraind in de pedagogische aanpak Verbindend Gezag. Het belangrijkste doel hierbij is om niet langer te handelen vanuit (on)macht, maar vanuit kracht. Het besef dat je alleen controle hebt op je eigen gedrag, draagt daaraan bij. Vriendelijkheid èn vastberadenheid zijn houdingsaspecten die helpen om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag. In plaats van toenemende verwijdering, ontstaat weer verbinding. Iedere leerling verdient het om zich veilig te voelen. Iedere leerling verdient een goede relatie met de leerkracht. Ouders, school en leerlingen werken samen. ‘It takes a village to raise a child’.

verbindend-gezag.png

Muziek

Op onze school hechten wij veel belang aan het geven van muziekonderwijs. Uit talloze onderzoeken en studies is gebleken dat muziek ongelofelijk belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Erik Schrerder zegt hierover het volgende: ´Actief zijn met muziek stimuleert de hersennetwerken en bevordert nieuwe verbindingen. Muziek op school in de les bouwt aan cognitieve reserve van het kinderbrein. Studies tonen aan dat hun brein complexer wordt door allerlei nieuwe verbindingen aan te leggen. Het vermogen om verbanden te leggen en om te plannen gaat vooruit, maar ook vaardigheden in rekenen en taal. Dat is een fantastische investering in de lange termijn ontwikkeling van het kind.'

Naast het feit dat muziek goed is voor de ontwikkeling van het brein van kinderen, speelt muziek ook een grote rol in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Muziek kan troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Muziek maken is ook een sociaal gebeuren omdat je het vaak met elkaar doet. Het ervaren en benoemen van gevoelens die muziek oproept draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook bewegen en dansen op muziek is voor kinderen een manier om uiting te geven aan hun gevoelens.

Muziekonderwijs op onze school wordt gegeven door een vakleerkracht, maar ook door de groepsleerkracht zelf. Het muziekonderwijs omsluit meerdere domeinen: zingen, luisteren, muziek maken, muziek leren en noteren en bewegen op muziek. Daarnaast wordt er jaarlijks een project georganiseerd met de plaatselijke muziekvereniging. Ook is de school aangesloten bij het landelijke collectief 'Meer Muziek In De Klas'. Vanuit dit collectief ontvangt 'de Regenboog' jaarlijks een geldbedrag dat besteed kan worden aan muziek op school.

About us

Meer weten?

Lees meer over de rol van ouders op De Regenboog